อนุทิน 166396 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๕

การฝึก “กระบวนการทางความคิด“ สำคัญมาก สำหรับการสอนคน…ทำให้ทราบว่า “มนุษย์เรามีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน…โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการทางความคิด“…หากถูกฝึกคิดให้เป็นระบบ ก็จะทำให้เห็นถึง การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ก็จะคิดในเชิงระบบ…เช่น มีการวางแผน…การจัดการตัวเอง…การใช้หลักการบริหารมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและชีวิตของการทำงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ และเป้าหมายที่ได้วางและตั้งใจไว้…สุดท้าย จะเป็นในเรื่องของ “การประสบผลสำเร็จในชีวิตของแต่ละคน”…หากคนใด ไม่ฝึกกระบวนการทางความคิดให้เป็นระบบ จะทำให้เกิดการใช้ชีวิตแบบไม่มีระบบ คือ คิดจะทำอะไรก็ทำ ไม่มีการวางแผน ไม่มีการบริหารจัดการตนเองทั้งชีวิตประจำวันและชีวิตในการทำงาน…สุดท้ายก็จะเห็นถึง การกระทำสิ่งใด ๆ ก็ไม่บรรลุผลสำเร็จ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)