อนุทิน 166358 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๐๒

อมตธรรม…อสังคตธรรม…(ไร้การปรุงแต่ง…ภาวะรู้ที่บริสุทธิ์)…นิพพาน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)