อนุทิน 166313 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๗

ในการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์…สิ่งหนึ่งที่ตัวฉันเองและครอบครัว ขาดไม่ได้ นั่นคือ การรู้จักวางแผนตนเอง…ไม่ว่าแผนใด ๆ เช่น แผนการเรียน แผนการใช้ชีวิต แผนการใช้เงิน แผนการบริหารจัดการเวลา แผนการทำงาน แผนชีวิตในแต่ละวัน แผนการเก็บออมเงิน แผนต่าง ๆ มากมาย ที่ตัวเราต้องรู้จักวางแผน…เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้ตัวเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น…ทำให้ผลตอนสุดท้าย บั้นปลายของชีวิต…ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเรากระทำมาตลอดชีวิต จึงทำให้เห็นถึงความแตกต่างในความเป็นมนุษย์กับคนอื่น ๆ เพราะเรามีการเตรียมตัวเองอยู่เสมอ…ในการวางแผน เราจะต้องไม่เอาเปรียบตัวเราเองและบุคคลอื่น…สุดท้ายเราจะเห็นถึงความสุขของชีวิตอย่างแท้จริง และจากโลกใบนี้ไปอย่างสงบสุข

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)