อนุทิน 166311 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๕

จงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๆ…ตั้งแต่เรียนจบในแต่ละช่วงชั้น ไม่ว่าระดับใดก็ตาม นี่คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ เป็นการพัฒนาตนเองตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวาระสุดท้าย คือ ตาย…หมั่นฝึกให้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายท่านจะทราบว่า เพราะเหตุใดเราจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ…ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ จึงจะทราบในความจริง…สิบคนบอก ก็มิเท่ากับการที่ตัวเราได้ลงมือปฏิบัติด้วยการพัฒนาตนเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)