อนุทิน 166263 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๕

ช่วงนี้…การพัฒนามนุษย์มาแรงงงงง…แต่สิ่งหนึ่งที่ควรสอดแทรกในการพัฒนามนุษย์ นั่นคือ ทำอย่างไร จะให้มนุษย์ตระหนักถึงการกระทำในสิ่งที่ดี ๆ มองถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน…การไม่เอารัดเอาเปรียบตนเองและผู้อื่น…การสอนควรสอนทั้งสอนด้าน ให้มนุษย์รู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองเป็น เพื่อเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สิ่งนี้ผมได้รับแรกเริ่มจากที่บ้านจนติดเป็นนิสัยครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ…ใช่แล้วค่ะเป็นการสอนคนที่ถูกต้อง คนเราเกิดมาต้องเข้าใจมนุษย์ด้วยกัน สิ่งใดไม่ดี เราต้องปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ