อนุทิน 166209 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๑

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒…เข้าร่วมประชุมนักสร้างสุข “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” กับมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ๔๐ แห่ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นความเห็น (0)