อนุทิน 166093 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สองของ Stephen Krashen ตอนที่ 3

  1. สมมติฐานว่าด้วยการเรียนรู้กับการรับภาษา (the acquisition-learning hypothesis)

ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ภาษากับการรับภาษาเป็นสมมติฐานที่พื้นฐานที่สุดในบรรดา 5 สมมติฐานของ Krashen และเป็นที่ยอมรับของนักภาษาศาสตร์และครูสอนภาษา ตามหลักการที่ Krashen กล่าวไว้จะมีระบบการแสดงออกของภาษาต่างประเทศอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบรับรู้ (acquired system) และ 2. ระบบเรียนรู้ (learned system) ระบบรับรู้ หรือ acquisition เป็นผลผลิตของกระบวนการใต้สำนึก (subconscious process) ที่ใกล้เคียงกับเด็กใช้ในการรับภาษาแรก ระบบนี้อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ทรงความหมายในภาษาที่กำลังใช้ หรือการสื่อสารแบบธรรมชาติ (natural communication) ซึ่งผู้สนทนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยคที่เตรียมมา แต่ใช้กระบวนการสื่อสารนั้นให้เกิดผล

ระบบเรียนรู้ หรือ learning เป็นผลผลิตของการสอนที่เป็นทางการ และมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีสำนึก (conscious process) ซึ่งก่อให้เกิดความรู้แบบมีจิตสำนึกกับภาษา เช่น ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ การสอนแบบนิรนัย (a deductive approach) ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางคือการสอนแบบเรียนรู้ แต่การสอนแบบอุปนัย (a inductive approach) ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางคือการสอนแบบรับรู้

ตามความเห็นของ Krashen การเรียนรู้สำคัญน้อยกว่าการรับรู้

ตัวอย่างของการรับรู้กับการเรียนรู้

การรับรู้ = ไร้สำนึก เป็นไปโดยอ้อม

การเรียนรู้ = มีสำนึก เรียนอย่างชัดแจ้ง

การรับรู้ = เรียนอยู่ไม่ทางการ

การเรียนรู้ = เรียนอยู่ทางเป็นทางการ

การรับรู้ = ไวยากรณ์ที่ต้องใช้จริง

การเรียนรู้ = กฎไวยากรณ์

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricardo E. Schutz. Stephen Krashen’s Theory of Second Language Acquisition

ครูบ้านนอก. สมมติฐาน 5 ประการของ Stephen Krashen. ตอนที่ 1

เขียน 27 Oct 2019 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)