อนุทิน 166083 - ผศ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Chang) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดได้จากสถานการณ์ต่อไปนี้

  1. เกิดวิกฤตอย่างรุนแรงต่อองค์กร (A Dramatic Crisis Occurs) เช่น มีปัญหาทางการเงิน ลูกค้ารายใหญ่ๆ หันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่ง กรณีนี้องค์กรต้องทบทวนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรทันที
  2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ (Leadership Chang ) ผู้นำใหม่อาจมีวิสัยทัศน์หรือมีความสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้ดีกว่าผู้นำคนเดิม จึงทำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
  3. องค์กรที่ใหญ่และมีขนาดเล็ก (The Organization is Young and Small) วัฒนธรรมองค์กรยังไม่ฝังรากลึก ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ไม่ยาก
  4. องค์กรที่มีวัฒนธรรมอ่อนแอ (The Culture is Weak) ไม่เป็นที่ยอมรับในส่วนใหญ่ของพนักงาน ลักษณะเช่นนี้จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้ง่ายกว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (The Road to Cultural Change) ได้แก่ • วิเคราะห์ให้เห็นว่าวัฒนธรรมเดิมไม่เหมาะสม ควรเปลี่ยนแปลง • ชี้แจงกับพนักงานอย่างชัดเจนว่าองค์กรจะไปไม่รอด หากไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม • แต่งตั้งผู้นำหรือผู้บริหารคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ • ริเริ่มให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดองค์กร • นำเสนอเรื่องราวและพิธีการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ใหม่ • เปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกบุคลากร การปรับตัวสู่สัมคม การประเมินผลและระบบการให้รางวัลเพื่อสนับสนุนค่านิยมใหม่

เขียน 27 Oct 2019 @ 08:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #วัฒนธรรมองค์กร#การเปลี่ยนแปลง#Organizational Changความเห็น (0)