อนุทิน 166073 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สองของ Stephen Krashen ตอนที่ 2

Stephen Krashen เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่ 2 และการพัฒนา งานวิจัยในช่วงนี้จำนวนมากเป็นเรื่องการรับรู้ภาษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และกระบวนการ 2 ภาษา ตั้งแต่ปี 1980 เขาได้พิมพ์หนังสือมากกว่า 100 เล่ม รวมทั้งบทความ และได้ไปเป็นผู้บรรยายมากกว่า 300 ครั้งในมหาวิทยาลัยทั้งสหรัฐและแคนาดา

นี่เป็นบทบรรยายแบบย่อในเรื่องทฤษฎีการรับภาษาที่สองที่ได้ยอมรับและมีชื่อเสียง ที่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยภาษาที่สอง และการสอน

การบรรยายทฤษฎีการรับภาษาที่สองของ Krashen

ในอดีต ตอนปี 1980 Krashen ได้เสนอสมมติฐานไว้ถึง 9 สมมติฐาน ได้แก่

 1. The acquisition-learning hypothesis

 2. The nature order hypothesis

 3. The monitor hypothesis

 4. The input hypothesis

 5. The affective hypothesis

 6. The aptitude hypothesis

 7. The filter hypothesis

 8. The L1 hypothesis

 9. Individual variation in monitor use

แต่เนื่องจากสมมติฐานดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นทฤษฎีการรับภาษาที่สองของ Krashen ประกอบด้วย 5 สมมติฐานหลัก

 1. สมมติฐานว่าด้วยการเรียนรู้กับการรับภาษา (the acquisition-learning hypothesis)

 2. สมมติฐานว่าด้วยการสังเกตการณ์ (the monitor hypothesis)

 3. สมมติฐานว่าด้วยการรับภาษาแบบธรรมชาติ (the nature order hypothesis)

 4. สมมติฐานว่าด้วยตัวป้อน (the input hypothesis)

 5. สมมติฐานว่าด้วยการกรองของความรู้สึกนึกคิด (the affective filter hypothesis)

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricardo E. Schutz. Stephen Krashen’s Theory of Second Language Acquisition

ครูบ้านนอก. สมมติฐาน 5 ประการของ Stephen Krashen. ตอนที่ 1

เขียน 25 Oct 2019 @ 05:37 ()


ความเห็น (0)