อนุทิน 166057 - ต้นโมกข์

ปัจจัยด้านอายุในการเรียนรู้ทางภาษา ตอนจบ

ในความเป็นจริง เส้นทางเดินของตัวป้อนที่ยกระดับภาษา (comprehensive input) จะครอบคลุมผู้เรียนตลอดหลายปี แต่อย่าหวังผู้เรียนจะส่งผลลัพธ์ที่รวดเร็วให้กับครู ความรู้สึกของฉันคือ เมื่อนักเรียนเข้าถึงระดับกลางและสูง การใช้ภาษาหรือสภาวะจุ่มตัว (immersion) ในตัวป้อนที่ยกระดับภาษาจะมาถึงพวกเขาด้วยตนเอง (มีครูบางคนอาจคิดตรงกันข้าม) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยไม่สนับสนุนความคิดอันนี้ หากเธอต้องการให้ลูกศิษย์ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เธอก็ต้อนเน้นไปที่ภาษาเฉพาะอย่างในรูปของงฟอร์มของภาษา เช่นการสอนกฎทางไวยากรณ์ หรือให้ตัวป้อนอย่างกับน้ำไหล ที่มีตัวอย่างที่เป็นกระสวน (patterned examples) และอนุญาตให้นักเรียนสังเกตกระสวนและสรุปกฎได้ด้วยตนเอง

ดังนั้นหากต้องสอนเด็กที่อายุต่ำกว่า 11 ฉันจะสอนที่เน้นเรื่องรูปแบบของภาษาเป็นหลัก แต่ก็เสริมด้วยตัวป้อนที่เป็นกระสวนไปด้วย แต่มีจำนวนน้อยกว่ารูปแบบของภาษา บ่อยครั้งที่นักเรียนต้องการจะรู้ว่าภาษาทำงานอย่างไร และมีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับวรรณกรรมที่นักเรียนใช้ภาษาแบบโจ่งแจ้ง (explicit knowledge) กับภาษากำกวม (language input) กล่าวในอีกแง่หนึ่ง พวกเขาสามารถเรียนรู้กระสวน และฝึกปฏิบัติภาษาที่ใช้ได้จริง ความรู้เชิงประจักษ์ (declarative knowledge) สามารถที่จะเป็นความรู้เชิงกระบวนการได้ (procedural)

สมควรพิจารณาบริบทด้วย (context) จุดมุ่งหมายของชั้นเรียนคืออะไร? การทดสอบแบบใดที่เธอกำลังเตรียม? วัฒนธรรมของโรงเรียนคืออะไร? จุดแข็งในฐานะที่เป็นครูของเธอคืออะไร? (ครูหลายคนขาดทักษะทางภาษาศาสตร์ จนทำให้ไม่สามารถเสนอสิ่งที่ถูกต้อง หรือตัวป้อนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการออกเสียงได้) นักเรียนของเธอมีลักษณะอย่างไร? อะไรคือเจตคติในการเรียนรู้ภาษาที่สอง?

โดยสรุป ทั้งเด็กเล็กๆ และผู้ใหญ่มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาที่เป็นธรรมชาติแบบเดียวกัน แต่ในแต่ละกลุ่มมีข้อดีที่แตกต่างกัน ในชั้นมัธยมศึกษา เราสามารถจะใช้ข้อดีที่มีอยู่เพื่อทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Language Teacher Toolkit. The age factor in language learning. https://frenchteachernet.blogspot.com/2018/11/the-age-factor-in-language-learning.html

เขียน 23 Oct 2019 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)