อนุทิน 165942 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๒๘

ทุก ๆ เรื่อง ตั้งอยู่บนฐานแห่งความพอดี…อุเบกขาเสมอ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)