อนุทิน 165940 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๒๗

วิปัสสนาญาณ…เรียนรู้และศึกษา “จิตละเอียด“…เข้าสู่วาระสุดท้าย ที่พึงจะกระทำ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)