อนุทิน 165918 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๑๙

การฝึกจิตของผู้ทรงธรรม…แล้วตัวเราจะเห็นความต่างในตัวคน ของคน ๆ นั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)