อนุทิน 165851 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๐๐

กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก็ออกมามากมาย…ตอนนี้ มรภ.พิบูลสงคราม ออกประกาศการเทียบพนักงานมหาวิทยาลัยกับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ได้เดินทางไปราชการ และสามารถนำไปทำเรื่องการของบประมาณกับทางสำนักงบประมาณได้…และตอนนี้ได้ให้ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งอีก ๑ เท่า ของข้าราชการไปให้กับประธานสภาคณาจารย์ไปเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะมี ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับภาครัฐว่ามีเงินจัดสรรให้หรือไม่…เงินประจำตำแหน่ง+ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ควรที่จะได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ (เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน สำหรับมหาวิทยาลัยของภาครัฐ)ความเห็น (0)