อนุทิน 165823 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๙๖

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันนี้ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้จ่ายเงินแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้ ๑.๗ และสายสนับสนุนวิชาการได้ ๑.๕ ตามเงินอุดหนุนที่กองนโยบายและแผนได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน…และมีการขึ้นเงินภายใน ๔% จากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ…ได้รับเต็ม แต่ไม่มีเงินกองทุนให้อีกต่อไปตามมติได้เลิกกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว…ดูแลตัวเองให้ได้ บริหารจัดการให้เป็น ก็เท่านั้นความเห็น (0)