อนุทิน 165772 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๘๕

การศึกษา…ด้วยตนเอง ในอนาคต จะสำคัญมาก…ตัวเองเป็นที่พึ่งแห่งตน จริงแท้ ตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์…นั่นคือ การเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)