อนุทิน 165603 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๕๓

การทำงานบุคคล…หากทำด้วยความเป็นธรรม ตั้งมั่นอยู่บนหลักการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ภาครัฐได้จัดทำให้ ก็มิต้องกลัวเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น…ต่อให้มีกฎหมายเก่า กฎหมายใหม่ หากเราตั้งมั่นในการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มิใช่ส่วนตน ก็มิจำเป็นต้องกลัวว่าจะเกิดสิ่งใดกับตัวของเราเอง…เรียกว่า หากมีเรื่องต้องตอบโจทย์ได้…โดยเฉพาะอย่านำความคิด หรือความรู้สึกส่วนตนเข้าไปจัดการเรื่องดังกล่าว…แต่จะมีใครเล่า? ทำกันได้สักกี่คน…หากทำได้ ขอให้รู้ไว้ว่า มิมีใครชอบนักหรอก เพราะเรื่องดังกล่าวหากติดด้วยกฎ ระเบียบ ฯลฯ แล้ว จะทำให้เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไป…จงเรียนรู้ให้มาก ๆ ในข้อนี้…ทำงานใด ๆ แล้ว ต้องมิทิ้งหลักการ เช่นดังคำสอนของพ่อหลวง…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)