อนุทิน 165451 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๒๘

ช่วงนี้…พี่ฟ้าครามเรียนที่โรงเรียนแล้ว ต้องกลับมานั่งเรียนกับย่าใน Website…Virtual School Online การเรียนรู้โรงเรียนออนไลน์ ในยุค Thailand ๔.๐…กับวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์…สำหรับเธอผ่านไปแล้ว ๒ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่งเกรดก็พอใช้ได้ คือ เกรด A…สำหรับย่า ไม่ค่อยอะไรกับเรื่องการสอบได้คะแนนเยอะ ๆ เท่าไร แต่สิ่งที่ย่าเห็นความสำคัญ นั่นคือ พี่ฟ้าครามได้รับความรู้อะไรไปติดกับตัวของเธอมากกว่า เพราะความรู้นั้น มันจะฝังอยู่กับตัวของเธอ ในอนาคต คือ องค์ความรู้ที่ตัวของเธอมีมากกว่า

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)