อนุทิน 165435 - สัญญา พาลุน

ว่าด้วย “ศักยภาพ” แต่ละคนย่อมมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอารมณ์ สติปัญญา คุณวุฒิ วัยวุฒิ วุฒิภาวะ และประสบการณ์ที่สะสมมาของแต่ละบุคคล ในการแสดงออกมา ไม่ว่าจะด้วยทางกาย วาจา หรือทางใจ ย่อมหมายถึง สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงไม่ว่าจะกระทบในด้านประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วน ว่าด้วย “ศักยภาพ”

โดย : สัญญา พาลุน (รำเนง)

เขียน 28 Aug 2019 @ 08:44 () แก้ไข 28 Aug 2019 @ 10:57, ()

คำสำคัญ (Tags) #ศักยภาพ#ศักยภาพของบุคคลความเห็น (0)