อนุทิน 165416 - บดินทร์ สิงหะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้วโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางวนิดา เพ็ชรสูงเนินตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปีที่พิมพ์ 2561
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึก  รักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4) เพื่อประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2)พัฒนาหลักสูตร3)ทดลองใช้หลักสูตร 4)ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่เลือกเรียนในรายวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดจิตสำนึกรักท้องถิ่น5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หลักสูตร 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
เขียน 27 Aug 2019 @ 10:12 ()


ความเห็น (0)