อนุทิน 165287 - สัญญา พาลุน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากความพึงพอใจที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือวางแผนด้วยความเต็มใจเต็มศักยภาพ และลงมือปฏิบัติด้วยความเพียร โดยการปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพด้วยความฝักใฝ่ เรียนรู้ พึงสำรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ผลของการปฏิบัติงาน ตริตรองด้วยเหตุและผลนั้น ๆ เพื่อบรรลุตามความต้องการขององค์หรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล สรุปได้คือ “ความสัมพันธ์ระหว่าง “วงจรเดมิง (Deming Circle) และอิทธิบาท 4”

โดย : สัญญา พาลุน (รำเนง)ความเห็น (0)