อนุทิน 165196 - ประคิ่น การศึกษา

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียน การพินิจวรรณกรรม

         กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ชื่อผู้วิจัย นางจตุพร ช่างนับ ปีการศึกษา 2560

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนการพินิจวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2) หาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียน การพินิจวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน จากการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนการพินิจวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนการพินิจวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 เล่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 35 คน มีทั้งเก่ง ปานกลาง และช้า  

ผลการวิจัยพบว่า

หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนการพินิจวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 80.40/80.57 แสดงว่าการ์ตูนประกอบบทเรียนการพินิจวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนการพินิจวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
เขียน 10 Aug 2019 @ 21:48 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับ