อนุทิน 165158 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๙๒

ในการทำงานร่วมกัน…ยิ่งเฉพาะในระดับอุดมศึกษา หากไม่ทำตัวให้มีธรรมาภิบาลกับตัวเองให้มากที่สุด…จะทำให้ตัวเราเองขาดคุณธรรมในการทำงาน เพราะเวลาจะพูดจาอะไรออกให้กับสาธารณชนได้ทราบ…มันจะแสดงออกถึงอะไรในบางอย่างที่คุณอาจรู้ หรือไม่รู้ตัวได้เช่นกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)