อนุทิน 165015 - สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ

เพิ่มเติมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในงานพัฒนาชุมชน… Self-reliance = การพึ่งตนเอง คือการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยไม่เป็นภาระของคนอื่นมากจนเกินไป Analysis = การวิเคราะห์ คือการแยกแยะความคิดหรือส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ synthesis = การสังเคราะห์ คือการนำทฤษฎีที่มีมากกว่าสองทฤษฎีขึ้นไปนำมาสังเคราะห์ให้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่ง ให้เกิดความรู้ใหม่ Systems Thinking = การคิดเชิงระบบ คือการคิดที่มีความเข้าใจ เชื่อมโยง มีความเชื่อในทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐานในสมอง คนปกติมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในสรรพสิ่งที่อยู่ในในโลกที่สอดคล้องกับทฤษฎีระบบอยู่แล้ว เพียงแต่ความสามารถในการทำได้ดีในระดับความเข็มข้นของระบบแตกต่างกัน Creative Thinking = การคิดเชิงสร้างสรรค์ คือกระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตความคิดเดิมที่มีอยู่ ไปสู่ความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้มาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบหรือวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยค่ะ

เขียน 27 Jul 2019 @ 21:16 () แก้ไข 27 Jul 2019 @ 21:17, ()


ความเห็น (0)