อนุทิน 165011 - สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในงานพัฒนาชุมชน… Process = กระบวนการ คือการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ เช่น กระบวนการในการพัฒนาชุมชน Output = ผลลัพธ์ คือผลผลิตสุดท้ายที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ เช่น การทำโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพปลูกผัก ผลลัพธ์ที่ได้คือ ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผัก และรายจ่ายลดลงเพราะกินผักที่ปลูกโดยไม่ต้องซื้อ Outcome = ผลสัมฤทธิ์ คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เช่น โครงการนี้ทำให้คนไทยตื่นตัว หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น Paradigm = กระบวนทัศน์ คือระบบคิดหรือแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ในสมัยก่อนคนไทยมีกระบวนทัศน์ที่ว่า..ผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิง แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่มองว่า ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกัน Sustainable Development = การพัฒนายั่งยืน คือ การตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันและไม่เป็นผลกระทบต่อคนภายในอนาคต

เขียน 26 Jul 2019 @ 20:47 ()


ความเห็น (0)