อนุทิน 164938 - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการเรียนรู้ ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มศว ประเด็นที่เป็นปัญหา (ภาคปฏิบัติ)

  1. ปัญหาที่พบในภาคปฏิบัติของนิสิต 1.1 นิสิตยังขาดเทคนิคการเขียน My Mapping ในการเชื่อมโยงพยาธิสภาพไปจนถึงการพยาบาลที่ ผู้ป่วยต้องได้รับ 1.2 ในการตั้ง Nursing Diagnosis ของนิสิต พบว่าข้อมูลสนับสนุนยังไม่เพียงพอ 1.3 ในการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 การทาหัตถการของนิสิตยังไม่มี ประสิทธิภาพ 1.4 บุคลิกภาพ และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลน้อย 1.5 นิสิตพร่องความรู้ในเรื่องของ Pharmacology และ Treatment 1.6 ในการ Assessment ของนิสิตต่อผู้ป่วยยังไม่ครอบคลุม 1.7 นิสิตยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Pathology และ Physiology 1.8 นิสิตยังไม่สามารถนากิจกรรมการพยาบาลมาใช้ได้ (การเรียงลาดับความสาคัญ) 1.9 นิสิตยังขาดในเรื่องของ Caring Behavior ในการดูแลผู้ป่วยน้อย จากปัญหาที่พบ ได้จัดเรียงลาดับของความสาคัญได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 นิสิตยังขาดในเรื่องของ Caring Behavior ในการดูแลผู้ป่วยน้อย ลาดับที่ 2 ในการ Assessment ของนิสิตต่อผู้ป่วยยังไม่ครอบคลุม ลาดับที่ 3 นิสิตยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Pathology และ Physiology ลาดับที่ 4 ในการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 การทาหัตถการของนิสิตยังไม่มี ประสิทธิภาพ ลาดับที่ 5 นิสิตยังไม่สามารถนากิจกรรมการพยาบาลมาใช้ได้ (การเรียงลาดับความสาคัญ) ลาดับที่ 6 นิสิตพร่องความรู้ในเรื่องของ Pharmacology และ Treatment ลาดับที่ 7 นิสิตยังขาดเทคนิคการเขียน My Mapping ในการเชื่อมโยงพยาธิสภาพไปจนถึงการ พยาบาลที่ผู้ป่วยต้องได้รับ ลาดับที่ 8 ในการตั้ง Nursing Diagnosis ของนิสิต พบว่าข้อมูลสนับสนุนยังไม่เพียงพอ ลาดับที่ 9 บุคลิกภาพ และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลน้อย
เขียน 22 Jul 2019 @ 13:40 () แก้ไข 22 Jul 2019 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)