อนุทิน 164883 - wanwisa singtothong

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความหมายของการจัดการ(Management)

  การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างเพื่อให้กิจกรรมที่ดำเนินการนั้นบรรลุสำเร็จ มีการดำเนินงานที่หลากหลายขึ้นอยูกับสถานการณ์นั้นๆ

หลักของการจัดการ

  -แนวทางการดำเนินงาน
  -ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ(วิธีการใช้)

  การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ทั้งในด้านการจัดการ การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด รวมทั้งการสงวนรักษาเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามราเอื้ออำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์

ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม(วิธีการป้องกัน) จะต้องดำเนินป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภวาะมลพิษที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัย ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการที่แลาดเหมาะสมโดยให้อย่างประยัดให้เกิดคุณค่ามากที่สุดรวมทั้งการปรับปรุงของเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  -การอนุรักษ์ทางตรง : การใช้อย่างประหยัด =3R : Reduce(ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle(นำกลับมาใช้ใหม่)
                :การบรูณะซ่อมแซม
                :การบำบัดฟื้นฟู
                :การใช้สิ่งอื่นทดแทน
                :การเฝ้าระวัง
  -การอนุรักษ์ทางอ้อม : พัฒนาคุณภาพประชาชน
                : การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย
                : ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
                : ส่งเสริมการวิจัย
                : รัฐบาลกำหนดนโยบาย

สรุปุ

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นมิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ มนุษย์ต้องรู้จักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันบำรุงรักษาทรัพยาการธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คงอยู่ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไป.


ความเห็น (0)