อนุทิน 164804 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๕๘

ชอบเกี่ยวกับเรื่อง “การวางแผน”…วันนี้นั่งฟังเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๑๕๕๙-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙)…หวนนึกถึงการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ…ทำให้สามารถนำมาประยุกต์เรื่องของการพัฒนาทางด้านการศึกษา…ย่าบุษได้นำเรื่องนี้มาปรับประยุกต์ใช้ และทดลองใช้กับพี่ฟ้าคราม และพี่สกายได้ในระดับหนึ่ง กับการเป็นเด็กในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า…ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)