อนุทิน 164795 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๕๕

วันนี้เป็นคนแรกที่มา (เพราะห้องอยู่ใกล้กับที่ประชุม)…กับการเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๑๕๕๙-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙)…ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นี่คือ แผนของการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทยอีกด้านหนึ่ง…ความเห็น (0)