อนุทิน 164527 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๑

คนมีธรรมในใจ… คือ การน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้า…ความเป็นจริงของโลก มาปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ให้เกิดเป็นคนที่มีธรรมในใจ เพราะคนมีธรรมในใจ เวลาจะทำอะไร จะคิดแล้วคิดอีก จะไม่ทำสิ่งใดให้กระทบใจของผู้อื่นและตนเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง ได้มาจากการลงมือปฏิบัติความเห็น (0)