อนุทิน 164440 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๒๖

หลักสูตร การอบรมหัวหน้างาน…ได้ผ่านมติ กบม. และ กบ. จาก มรภ.พิบูลสงคราม แล้ว ขณะนี้กำลังส่งแบบสำรวจความประสงค์สอบถามความต้องการที่จะเข้ารับการอบรม ตอบกลับมา…ปีงบประมาณนี้ จัดเพียง ๑ รุ่น พอก่อน…สำหรับปีงบประมาณใหม่ เตรียมจัดอีก ๓ รุ่น…และกำลังร่างหลักสูตร การอบรมผู้บริหารระดับกลาง ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกอีกต่อไป…หน้าที่ใหม่ของฉัน คือ การเขียนหลักสูตรการอบรมบุคลากรที่ทำงานให้เรียนรู้กับเรื่องราวใหม่ ๆ ที่รองรับกับโลกที่เปลี่ยนไป และความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีความรู้เท่าทันกับโลกยุคปัจจุบัน…หน้าที่ใหม่ของการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร (การทำงานภาครัฐ)

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)