อนุทิน 164332 - Wasawat Deemarn

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รูปแบบของการนำ Blog ไปใช้ เช่น

๑. Personal เป็นการเขียน Blog ในลักษณะการเล่าเรื่องส่วนตัว บรรยายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ได้ประสบพบเจอในลักษณะของไดอารี (Diary)

๒. Topical เป็นรูปแบบการเขียน Blog โดยกำหนดหัวข้อ หรือ จุดมุ่งหมายในการเขียนที่ชัดเจน เช่น ฟุตบอล การเมือง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

๓. Collaborative เป็นรูปแบบการเขียน Blog แบบช่วยกันเขียน ช่วยกันปรับปรุงโดยมีผู้เขียนหลาย ๆ คนหรือมีการเชื่อมโยงไปยัง Blog อื่น ๆ

๔. Specially เป็นรูปแบบการเขียน Blog เพื่องานต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เป็นต้น

รัฐกรณ์ คิดการ. “การเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคออนไลน์”, เทคโนสาร, ม.ป.ป.

วิทยาเขตในเมือง

เชียงใหม่ (ยามเย็น)

เขียน 18 May 2019 @ 17:30 () แก้ไข 20 May 2019 @ 21:45, ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10113ความเห็น (0)