อนุทิน 164186 - Wasawat Deemarn

๓ เมษายน ๒๕๖๒

“… การรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับทุกชาติที่กำลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้าปราศจากพื้นฐานการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการดำเนินการพัฒนาคงไร้ผล การรู้หนังสือเปนส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด …”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพฯ ในพิธีเปิดการประชุมในโอกาสแห่งการประกาศปีสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.๑๙๙๐

เขียน ณ วิทยาเขตในเมือง

เชียงใหม่ (ยามเย็นย่ำ)ความเห็น (0)