อนุทิน 164180 - Wasawat Deemarn

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันนี้ เปลี่ยนสังกัดจาก “กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” แล้วเป็นวันแรก

“จากนี้ถือว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มนับหนึ่ง วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะยุติบทบาททันที แต่ก็ไม่ปัญหาอะไร เนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ๙๐% เหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อย การทำงานทำงานใน ช่วงวันที่ ๒-๗ พฤษภาคม ภารกิจต่างๆ ดำเนินไปโดยยังไม่มีการเซ็นคำสั่งหรือหนังสือใดๆ เพื่อรอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งรักษาการรัฐมนตรี อว. และรักษาการปลัด อว. ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ส่วนจะเลือกใครมารักษาการนั้น ขึ้นอยู่กับ ครม. กระบวนการตรงนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด จากนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จะประชุม วันที่ ๘ พฤษภาคม เพื่อจะสรุปการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานปลัด อว. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ศ.นพ.อุดม กล่าว

ด้าน นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด วท. กล่าวว่า จากนี้ถือว่า จัดตั้ง อว. อย่างเป็นทางการแล้ว โดยจากนี้ วท. และ สกอ. จะหายไป และจะมารวมกันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัด อว. ส่วนบุคลากรทั้งของวท. และสกอ. จะต้องมาอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของ สป.อว. ทั้งนี้ ตั้งวันที่ ๒ พฤษภาคม ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ วท. ปลัด วท.และเลขาธิการ กกอ. จะหายไป โดยรัฐบาลจะต้องแต่ตั้งรักษาการรัฐมนตรีว่าการ อว. และรักษาการปลัด อว. ส่วนจะแต่งตั้งใครมาดำรงตำแหน่งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล สำหรับงบประมาณนั้นเบื้องต้นตกลงกันว่า งบประมาณปี ๒๕๖๒ ให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการไปตามปกติ และจะตั้งของบปี ๒๕๖๓ ในส่วนของ อว.ต่อไป

https://mgronline.com/qol/detail/9620000042062

เขียน ณ วิทยาเขตในเมือง

เชียงใหม่ (ยามบ่าย)ความเห็น (0)