อนุทิน 164176 - เคษิต ทองสมบัติ

การถักเปลจากเศษผ้า กศน.นากอก ิิจากนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ข้อ 4.5 ซึ่งมุ่งเน้นการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประซาซนทุกช่วงวัย “กศน. เพื่อประซาซน”โดยการจัดการเรียนวิซาชีพระยะสั้น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมซน) ให้กับประซาซนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บริบทของพื้นที่จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และการพัฒนาทักษะชีวิตในการเตรียมความพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อม และการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) กศน.ตำบลนากอก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวสำภู มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เซ่น การทำนา ทำไร่และปลูกผัก หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอีกตำบล ที่ประชาชนใช้เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การถักเปลจากเศษผ้า ซึ่งเป็นกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาซาวบ้านโคกสนั่น ตำบลนากอก เป็นการนำเอาเศษผ้าจากวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเปลจากเศษผ้า มีเทคนิคการถักที่ต้องใช้ความอดทน และความละเอียด และผู้ถักเปลจากเศษผ้าสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมซนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลนากอก จึงได้จัดโครงการศูนย์ฝึก อาชีพชุมซน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ วิซา การถักเปลจากเศษผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาอาชีพให้กับประซาซนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจในตำบลให้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงต่อไป

เขียน 01 May 2019 @ 19:08 () แก้ไข 01 May 2019 @ 19:09, ()

คำสำคัญ (Tags) #การถักเปลจากเศษผ้าความเห็น (0)