อนุทิน 163943 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๗

ได้มาอีก ๑ ใบ กับ หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น ๗…(สถาบันคลังสมองของชาติ)…ฉันได้เรียนรู้กับศาสตราจารย์
ดร.สุรพล นิติไกรพจน์…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล…ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล…เกี่ยวกับแนวคิดในการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำกับ…ลักษณะเฉพาะและความเป็นอิสรุของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น…ระบบบริหารจัดการพิเศษและสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรในภาคมหาชน…กฎหมายต่าง ๆ อีกมากมาย

สรุป : สิ่งที่ฉันได้ นั่นคือ กระบวนการทางความคิดทางด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ที่ฉันคิดเหมือนเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน…ภูมิใจและดีใจที่ความคิดของฉันมีความคิดคล้ายกับพวกท่าน สิ่งสำคัญสุดของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นั่นคือ การนำความรู้ที่มีมานั้นมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)