อนุทิน 163905 - ต้นโมกข์

4 สิ่งที่นักเรียนควรจะทำทุกๆวัน ตอนที่ 2

  1. ทุกๆวัน นักเรียนควรจะให้มากกว่าเอา

ทุกๆวัน นักเรียนเมื่อออกจากโรงเรียน พวกเขาควรจะมีความตื่นตัวด้านความรู้ (cognitive stretched) และการสั่นไหวทางสติปัญญา (intellectual agitated) สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเกิดมาสักระยะหนึ่งอย่างเพียงพอ และมันไม่ได้เกิดจากครูเท่านั้น นักเรียนก็ต้องเหมือนกัน

สิ่งนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ มีความพยายามอย่างหลากหลายในการทำสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถอดความหรือสนับสนุนมัน หลายปีที่ผ่านมา ครูถูกตัดเตือนหรือสอนกันมาว่า “อย่าทำงานหนักกว่านักเรียน” การศึกษาแบบต่อเนื่อง (Progressive education) มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจาก ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งมาเป็นการแนะนำอยู่ข้างๆ การเตือนให้นักเรียนเสียงดังที่สุดในห้องเรียน มาจากตรงนี้ด้วย

นักเรียนควรสร้างสรรค์, ปฏิบัติ, ร่วมมือ, และออกแบบ มากกว่าที่จะนั่ง และเอาความรู้ ความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเปลี่ยนบทบาทจากครูกับนักเรียน ไม่ใช่ให้นักเรียนรับผิดชอบต่อบางสิ่ง ครูต้องรับผิดชอบต่อบางสิ่งด้วย

ในบางส่วน สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นโดยการเสริมสมรรถนะ หรือให้อำนาจแก่ให้ผู้เรียน ด้วยการใช้ การเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง (self-direction หรือ การเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความก้าวหน้าของการเรียนของตนเอง เป็นลักษณะซึ่งผู้เรียนทุกคนมีอยู่ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้ ), หลักในการปรับปรุงกระบวนการ (process ownership), การเรียนรู้แบบการทำโครงงาน (Project-Based Learning)

แปลและเรียบเรียงจาก

Terry Heick. 4 Things Every Student Should Do Every Day

เขียน 02 Apr 2019 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)