อนุทิน 163838 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๒๕๑

สัปดาห์หน้า ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒…เป็นสาว กทม. ๑ - ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย…ส่วนวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้ารับการอบรมกับสถาบันคลังสมองของชาติ หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น ๗ กทม.ความเห็น (0)