อนุทิน 163805 - ต้นโมกข์

ลักษณะ 6 ประการของการเรียนรู้: ความคิดการศึกษาของลำดับขั้นการเรียนรู้ ตอนที่ 4

ยุทธวิธีการคิด 36 วิธีในการช่วยให้นักเรียนต่อสู้ความสลับซับซ้อน

ความเข้าใจขั้นต้น

  1. อธิบาย หรือ พรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบตรงๆ

  2. ระบุส่วนหลักหรือส่วนรอง

  3. ให้คุณค่าแก่ลักษณะที่สำคัญน้อยที่สุดและมากที่สุด

  4. ประกอบแล้วสร้างใหม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ให้ตัวอย่าง และให้ตัวอย่างที่ไม่ใช่สิ่งนั้นๆ

  6. แยกแยะสิ่งต่างๆให้เป็นประเภท หรือเป็นอันๆในประเภทที่กว้างๆ

หัวข้อที่เป็นตัวอย่าง เช่น สงครามการปฏิวัติ

ตัวแนะ (prompt)

จงอธิบายสงครามการปฏิวัติในลักษณะแบบง่ายๆ (การต่อสู้ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อการสร้างชาติ)

บ่งชี้ส่วนต่างๆที่เป็นทั้งส่วนหลัก และส่วนรองของสงครามการปฏิวัติ เช่น สภาพเศรษฐกิจ และการโฆษณาชวนเชื่อ, ทหาร, และ ภาษี

จงให้คุณค่าแก่สงครามการปฏิวัติ และบ่งชี้ลักษณะที่สำคัญมากและสำคัญน้อย เช่น สาเหตุและผล กับ ชื่อของเมือง และการต่อสู้กันในรายย่อย

แปลและเรียงจาก

Terry Heick. 6 Domain of Cognition: The TeachThought Learning Taxonomy

เขียน 26 Mar 2019 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)