อนุทิน 16379 - ทองหยอด

ปัญหาการทำงานเป็นทีม (ต่อจาก 24 ก.ค. 51)จากเทวีสุนทรียเสวนา CoP จุดเร่มต้นของหัวใจ

1. ไม่ถ่ายทอดลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน

วิธีแก้ไข
1. ทำคู่มือ
2. ผู้ที่รู้งานควรเต็มใจที่จะถ่ายทอดงาน

2. ขาดความร่วมมืออย่างจริงใจจากลูกทีม
วิธีแก้ไข
1. สำนักหอสมุดควรจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมในรูปแบบการอบรมเพื่อให้ทีมงานมีส่วนร่วม

2.  การแบ่งงานให้พอดีคน

3.  พิจารณาความดีความชอบ (ตัดแต้ม)

3. ดีแต่พูดไม่ลงมือทำ (ทำงานแต่ปาก)
วิธีแก้ไข
1.  หัวหน้าทีมงานมอบงานให้ชัดเจน

4. ทีมงานบางคนขาดความรับผิดชอบ
วิธีแก้ไข
1.  หัวหน้าทีมงานมอบงานให้ชัดเจน

5. การแต่งตั้งคณะทำงาน (ทีมงาน) ขาดการหมุนเวียน   
วิธีแก้ไข
1.  ควรพิจารณาทีมงานทุกครั้งเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนบุคลากร
2.  หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของกิจกรรมเฉพาะกิจ 
3.  ให้ฝ่าย/งานเสนอบุคลากรร่วมเป็นทีมงาน

6. วัยวุฒิ คุณวุฒิของทีมงาน
วิธีแก้ไข
1.  ละลายพฤติกรรม
2.  เปิดใจ

เขียน 25 Jul 2008 @ 16:30 () แก้ไข 25 Jul 2008 @ 16:32, ()


ความเห็น (0)