อนุทิน 163732 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๗

ช่วงเช้า…นั่งปรับ Power Point ให้กับน้องเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล และเรื่อง การกำหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน…เกี่ยวกับภาระงานของสายสนับสนุนที่จะต้องบรรยายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จแล้วส่งให้น้องเจ้าหน้าที่เตรียมทำรูปเล่ม

ช่วงบ่ายวันนี้…เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๓ ราย เสร็จแล้วเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุนความเห็น (0)