อนุทิน 163729 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๔

ช่วงบั้นปลายของชีวิต…เริ่มหันมาเขียนเรื่องราวของ “ชีวิต” มากขึ้น เพราะจากประสบการณ์ + ความรู้ที่ร่ำเรียนมา เพราะนั่นคือ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตัวของฉันมีอยู่และนำมาบูรณาการ ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งพิจารณา คิด วิเคราะห์เหตุการณ์ สถานการณ์ เวลาให้กับยุคสมัยของปัจจุบัน…เพราะนี่คือ องค์ความรู้ของ HR ที่ประเทศชาติพึงให้เกิดในช่วงยุคนี้…ความรู้ในช่วงนี้ อาจใช้ได้เฉพาะสถานการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตอาจมีการประยุกต์ใช้ให้ลงตัวได้ใหม่กับอีกสถานการณ์ เหตุการณ์ใหม่…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)