อนุทิน 163727 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๒

ระยะนี้ เริ่มทำงานสังเคราะห์ในภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ชักเห็นอะไรในบางอย่าง เกี่ยวกับการจ้าง…ความคุ้มค่า…รายได้…ค่าตอบแทน…ค่าจ้าง…โครงสร้าง จำนวนบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย…ภาระงานของรายบุคคล รวมถึงภาระงานของสายสนับสนุน มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)