อนุทิน 163671 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๖

ช่วงเช้าวันนี้…ได้รับมอบหมายจากท่านรองอธิการบดี ให้เป็นประธานกรรมการในการสัมภาษณ์ เนื่องจากท่านติดภารกิจความเห็น (0)