อนุทิน 163593 - ผศ.ดร.ฬิฏา สมบูรณ์

พัฒนาครู พัฒนาชาติ หนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สู่กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน

เขียน 06 Mar 2019 @ 19:39 () แก้ไข 06 Mar 2019 @ 19:42, ()

คำสำคัญ (Tags) #plc#กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพความเห็น (0)