อนุทิน 163591 - ต้นโมกข์

อะไรคือลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่มีความสำคัญ ตอนจบ

อะไรคือลำดับขั้นการเรียนรู้ที่สำคัญ?

  1. ความรู้ขั้นพื้นฐาน (Foundation Knowledge)

ความคิด: การสร้างความรู้ในเรื่องของภาษา, ความคิด, และทักษะที่ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ที่เพียงพอต่อการใช้พวกมันในการหาความรู้เพิ่มเติม เช่น นักเรียนมีความรู้ในเรื่องความคล่องแคล่วในภาษาต่างประเทศได้

  1. ทักษะการประยุกต์ใช้ (Application Skill)

ความคิด: สามารถใช้สิ่งที่เรียนมา หรือเป็นอยู่ในตอนนั้นได้ เช่น นักเรียนสามารถใช้การโค้ดแบบ html ในการสร้างเว็บเพจพื้นฐานได้

  1. การบูรณาการ (Integration)

ความคิด: ความเข้าใจ หรืออำนาจในการลบล้างสิ่งใดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความรู้ได้ (knowledge categories)

  1. มิติมนุษย์ (Human dimension)

ความคิด: การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับข้อมูล (เช่นความรู้ที่รับใช้มนุษย์กับมนุษย์รับใช้ความรู้)

  1. การเอาใจใส่ (Caring)

ความคิด: ดูแลความรู้สึกส่วนบุคคล หรือเจตคติ เพื่อการปรับปรุงความรู้

  1. การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ (Learning how to learn)

ความคิด: การสร้าง และปรับปรุงความคล่องแคล่วของความรู้ เช่น กระบวนการ, สาเหตุ, และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

แปลและเรียบเรียงจาก

Terry Helick. What is the taxonomy of significant learning? https://www.teachthought.com/learning/what-is-the-taxonomy-of-significant-learning/

เขียน 06 Mar 2019 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)