อนุทิน 163573 - หินทราย

หินทราย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เกร็ดความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการฯ

 1. การกำหนดโจทย์ ไปสู่ประเด็นการวิจัย นำไปสู่หัวข้อการวิจัย
   - อ่านกรอบ TOR ของแหล่งทุนนั้นๆ และโครงการที่เคยได้รับทุนแล้ว
   - Review ให้แน่น หาช่องว่าง จุดอ่อน
   - ดูกรรมการพิจารณาทุน
   - ดูงานวิจัย วิทยานิพนธ์จากแหล่งต่างๆ
 2. ทบทวนโจทย์ไปสู่ประเด็นการวิจัย
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ฯลฯ นโยบาย
   - กำหนดประเด็น ทิศทาง เช่น เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ 
   - จำแนกเป็น ระดับใด ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ
เขียน 05 Mar 2019 @ 01:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการฯความเห็น (0)