อนุทิน 163523 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๒

ช่วงบ่าย…มหาวิทยาลัยได้ทำการมอบหมายงานให้กับ รษก.อธิการบดี คนต่อไป…มีการประชุม ก.บ. และการประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อความเห็น (0)