อนุทิน 163470 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย…ซึ่งจะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ความเห็น (0)