อนุทิน 163463 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. reject (หริ เจตท์) = ปฏิเสธที่จะยอมรับ หรือพิจารณาบางสิ่งบางอย่าง เช่น

My supervisor rejected my plan for a new project. ผู้เชี่ยวชาญของฉันปฏิเสธแผนงานสำหรับโครงการใหม่

  1. accept (แอ๊กซ์ เซ้ปท์) = ยอมรับ หรือเห็นชอบต่อบางสิ่ง เช่น

They accepted my proposal to build a school. พวกเขายอมรับข้อเสนอในการสร้างโรงเรียน

เขียน 21 Feb 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)